Hållbarhet hos Adtraction

Adtractions övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. För Adtraction innebär detta att växa som företag, hantera risker och identifiera möjligheter och samtidigt ta hänsyn till påverkan på människor och miljö.

Hållbarhet täcker ett brett spektrum av frågor och ESG-landskapet utvecklas snabbt. Adtractions tillvägagångssätt har varit att välja de områden som är mest relevanta för vår organisation och att prioritera områden där företaget kan göra skillnad.

Vårt hållbarhetsarbete är baserat på FN:s hållbara utvecklingsmål och uppdelat i tre huvudområden: social utveckling, miljöpåverkan och ansvarsfullt ledarskap.

Hållbarhetsrapport

Adtractions ambition är att redovisa vårt hållbarhetsarbete i enlighet med Årsredovisningslagen och GHG-protokollet. Rapporten bygger på European Sustainability Reporting Standards (ESRS).