IPO 2021

Planerad notering på Nasdaq First North

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet kommer att genomföras till ett pris om 60 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om 630 MSEK före Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet omfattar totalt 3 019 920 aktier i Bolaget, varav 1 250 000 nyemitterade aktier och 1 769 920 befintliga aktier, motsvarande ett totalt värde om cirka 181 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om högst 15 procent. Emissionslikviden för kostnader relaterade till Erbjudandet uppgår till 75 MSEK och avses användas för ytterligare tillväxt.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet förväntas pågå under perioden 26 november - 6 december 2021.
  • Första handelsdagen på Nasdaq First North förväntas bli den 7 december 2021 och aktier kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ADTR.
  • Säljande aktieägare omfattar bland andra Simon Gustafson, VD och medgrundare, samt Markus Bjernvall, plattformsansvarig, styrelseledamot och medgrundare, som säljer motsvarande cirka 15 procent av sina respektive innehav i Bolaget och fortsatt kvarstår som huvudägare i Bolaget med ett sammanlagt ägande motsvarande över 40 procent efter Erbjudandets genomförande. Säljande aktieägare har åtagit sig, med undantag för de aktier som säljs i Erbjudandet, att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 12 månader från första dag för handel i aktien på Nasdaq First North.
  • Därtill har delar av övriga styrelse, ledning och större aktieägare åtagit sig, med undantag för de aktier som säljs i Erbjudandet, att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 12 månader från första dag för handel i aktien på Nasdaq First North. De totala lock up-åtagandena motsvarar cirka 94 procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande.
  • Inför Erbjudandet har RoosGruppen AB, Concejo AB och Bang-Melchior Holding AB åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, i egenskap av ankarinvesterare förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om cirka 125,7 MSEK.
  • Därtill har Øivind Brunsell, VD för Adtractions norska dotterbolag Adtraction Marketing AS, via bolag åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om 10 MSEK.

Ansökan om att teckna aktier

Ansökan om att teckna aktier kan göras genom Avanzas internettjänst från den 26 november fram till den 6 december kl. 15:00.

Läs mer och teckna aktier här: https://www.avanza.se/kampanjer/adtraction.html

Dokument

Prospekt

Tilläggsdokument