Bolagsordning

Bolagsordning för Adtraction Group AB

antagen vid årsstämma 19 april 2024

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Adtraction Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling av annonser och annonseringsplatser
samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara
lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett
annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid
bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i
det föregående.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7
kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta
att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap.
4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska
hållas digitalt.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
  fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen som PDF

Registreringsbevis som PDF